Automobiļu rezerves daļas

Šī lapa izmanto cookies sīkfailus. Pārlūkojot mūsu lapu Jūs piekrītat lietot cookies sīkfailus balstoties uz Jūsu pārlūkprogrammas uzstādījumiem.
Garantijas

 

Klientu rtbai uzlabota preu garantijas lapa. Lejupieldt... (PDF)
BOSCH garantijas pieteikuma veidlapa. Lejupieldt... (PDF)
PN akts par vec korpusa pieemšanu. Lejupieldt... (PDF)
Akumulatoru garantijas karte. Lejupldt... (PDF)
LAUBER garantijas pieteikuma veidlapa. Lejupieldt... (PDF)
INSTRUKCIJA GARANTIJAS PIETEIKŠANAI. Lejupldt... (PDF)
TEAMEC garantijas pieteikuma veidlapa. Lejupldt... (PDF)
VALEO garantijas pieteikuma veidlapa. Lejupldt... (PDF)
WABCO garantijas pieteikuma veidlapa. Lejupldt... (PDF)
NRF garantijas pieteikuma veidlapa. Lejupldt... (PDF)
BILSTEIN garantijas informcija. Skatt šeit

 

Preu garantijas noteikumi.
 
Precm no ’’Inter Cars Latvija’’ preu grupm tiek nodrošinta garantija atbilstoši LR likumdošanai, ja prece tiek lietota saska ar lietošanas instrukciju un atbilstoši raotja paredztajiem mriem.

Uz precm, ko Prdevjs prdod Pircjam, attiecas visi šo preu raotju noteiktie garantijas nosacjumi un garantijas termii, k defints konkrts preces tehniskaj dokumentcij, ja tda ir pievienota. Garantijas termiš tiek rints no momenta, kad attiecg prece tiek prdota Pircjam.

Garantijas laik remonta nepieciešambas gadjum, prece ir jnogd pie ts tieš prdevja vai ’’Inter Cars Latvija’’ biroj, uzrdot pirkuma apliecinošu dokumentu - eku un aizpildtu garantijas talonu.

Garantija sedz tikai un viengi nekvalitatvo rezerves dau un nesedz ar to nomaiu saisttos servisa darbus, k ar nesedz transporta izmaksas (maksu par nobrauktiem km). Garantija neattiecas uz em, smrvielm, tehniskiem šidrumiem, izolcijas materiliem, spuldztm, drošintjiem.

Ja preces nav iespjams salabot un ts ir jmaina, Pircja pienkums ir ts nogdt Prdevjam oriinlaj iepakojum un oriinlaj komplektcij, izemot tos gadjumus, ja to nepieprasa atbilstošs preces raotja garantijas noteikumi.

Ja tiek noskaidrots, ka preces, kuras tika nosttas garantijas remontam uz rzemm, atbilst raotja specifikcijm, standartiem, k ar tehniskajiem nosacjumiem, kas nordti preu tehniskaj dokumentcij, un pilngi darbojas vai ar preces tika sabojtas (patvagi remontjot, patvagi izmainot komplektciju u.tml.), šm precm garantijas remonts netiek veikts, preu transportšanas un citus ar to saisttos Prdevja izdevumus sedz Pircjs.

Prdevjs un Pircjs vienojas, ka preces, kas tika pasttas pc speciliem Pircja pastjumiem, un/vai pasttas, izmantojot meklšanas sistmas „Online" IC kataloga programmu tiešo pastjumu no vairumtirdzniecbas noliktavas Polij, netiek pieemtas atpaka, izemot gadjumus, ja preces ir sliktas kvalittes.

Garantija ir spk tikai ’’Inter Cars Latvija’’ iegdtajm precm.
Eiropas valst iegdtas analogas preces, garantijas remonta nepieciešambas gadjum ir jnogd attiecgi uz to veikalu, kuru nordjis preces prdevjs.
Izmaksas par normlu uzturšanu, profilaktisku apkopi vai nomaiu detam, kas nav nepilngas, sedz pircjs.
Garantij neietilpst preces transportšana - nogdšana veikal un piegde pc remonta. Garantijas remonti tiek veikti tikai sertifictos servisos.
GARANTIJA NAV SPK
• Ja bojjums radies nepareizas ekspluatcijas, prtaisšanas, modifikcijas, sliktas uzturšanas, nepietiekamas uzturšanas vai paviršas aprpes rezultt.
• Ja bojjums radies lietošanas instrukcij doto nordjumu neievrošanas d.
• Ja precei veikts remonts pašrocgi, vai ar jebkur cit servis, kas nav sertificts serviss.
• Ja preces ir tikušas izmantotas komercilos nolkos (piemram, iznomtas, taksim, operatvajam transportam, sporta paskumiem).
• Ja pircjs nespj uzrdt pirkuma apliecinošu dokumentu - eku un pareizi aizpildtu garantijas talonu.
• Garantija neietver normlu nolietojumu, skrambas un mehniskos defektus, kas neietekm preces pilnvrtgu darbbu.
• Garantija neietver normlu nolietojumu, skrambas un mehniskos defektus, kas neietekm preces pilnvrtgu darbbu.
 

Ekatalog IC_Katalog IC_Katalog

InterCars Copyright © 2018  |  www.iclatvija.lv |Cookies politika